شنبه 1398/9/2 - 3 : 2

اوره دوم خراسان شمالی

اوره دوم خراسان شمالی
معرفی پروژه

 

طرح اوره 2 خراسان شمالی بر اساس توافق صورت گرفته فيمابين سهامداران، جايگزين طرح GTPP گرديده و در حال حاضر در مرحله اقدامات اولیه برای ثبت شرکتی جدید به عنوان مجری طرح مي­باشد.

شايان ذكر است بخش هاي مطالعات بازار و تحليل مالي - اقتصادي طرح توسط شركت Nexant و بخش فني آن توسط شركت نارگان انجام شده است.