شنبه 1398/3/4 - 25 : 9
گروه صنایع پتروشیمی

نام شرکت

نوع مالکیت
محصولات اصلی تولیدی
مشخصات
گروه هلدینگ انرژی
گروه صنایع نفت و گاز

نام شرکت

نوع مالکیت
محصولات اصلی تولیدی
مشخصات