چهارشنبه 1398/4/26 - 54 : 14
گروه صنایع پتروشیمی

نام شرکت

نوع مالکیت
محصولات اصلی تولیدی
مشخصات
گروه هلدینگ انرژی
گروه صنایع نفت و گاز

نام شرکت

نوع مالکیت
محصولات اصلی تولیدی
مشخصات