يکشنبه 1398/6/24 - 3 : 10
گروه صنایع پتروشیمی

نام شرکت

نوع مالکیت
محصولات اصلی تولیدی
مشخصات
گروه هلدینگ انرژی