نام شرکت

درصد سهام

1

    شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا)

71.87

2

    صندوق اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر +

6.90

3

     شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین +

8.18

4

      آینده سازان رفاه پردیس +

 4.40

5

     سهامداران حقوقی، سبدها و سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

5.75

6

    سهامداران حقیقی 2.49
7

 

شرکت پتروشیمی فن آوران

0.41
 

          تاریخ بروز رسانی: 99/07/23