نام شرکت

درصد سهام

1

    شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا)

76.38

2

     آینده سازان رفاه پردیس +

5.57

3

     صندوق اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر +

3.89

4

      شرکت پتروشیمی فناوران +

3.24

5

      شرکت گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین +

1.76

6

     شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین +

1.27

7

      سایر سهامداران

7.89

 

          تاریخ بروز رسانی: 98/05/30