نام شرکت

درصد سهام

1

    شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا)

69.7

2

    صندوق اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر +

6.90

3

     شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین +

7.03

4

      آینده سازان رفاه پردیس +

 4.88

5

     سهامداران حقوقی

6.33

6

     شرکت پتروشیمی فناوران +

3.28

7

      سایر سهامداران

2.51

 

          تاریخ بروز رسانی: 99/03/31