يکشنبه 1399/1/17 - 23 : 13
گروه صنایع پتروشیمی
ردیف محصولات نام شرکت واحد ظرفیت تولید تاپیکو سهم تاپیکو در ایران
1 PVC شرکت پتروشیمی آبادان تن 170000 23 %
شرکت پتروشیمی غدیر
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
2 اوره شركت پتروشیمی خراسان تن 277000 4 %
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
پتروشیمی باختر
3 مونو اتیلن گلایکول شرکت پتروشيمی مرواريد تن 188000 12 %
شرکت پتروشیمی مارون
شرکت پتروشيمی شازند (اراک)
4 پلی پروپیلن شرکت پتروشیمی مارون تن 96000 8 %
شرکت پتروشيمی جم
شرکت پتروشيمی شازند (اراک)
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
5 اتيلن شرکت پتروشيمی جم تن 832000 10 %
شرکت پتروشيمی مرواريد
شرکت پتروشیمی مارون
شرکت پتروشيمی شازند (اراک)
شرکت پتروشيمی ايلام
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
پتروشیمی باختر
6 پلی اتیلن شرکت پتروشيمی جم تن 382000 7 %
شرکت پتروشیمی مارون
شرکت پتروشيمی شازند (اراک)
شرکت پتروشيمی ايلام
شرکت سرمایه‌ گذاری صنایع پتروشیمی PIIC
پتروشیمی باختر
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
7 متانول شرکت پتروشیمی مرجان تن 1149000 11 %
شركت پتروشیمی فن آوران
شرکت پتروشیمی خارک
شرکت پتروشیمی مارون
8 مخلوط زایلن ها شرکت پتروشيمی نوری (برزویه) تن 219000 13 %
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
9 پروپيلن شرکت پتروشيمی جم تن 134000 10 %
شرکت پتروشیمی مارون
شرکت پتروشيمی شازند (اراک)
شرکت پتروشيمی ايلام
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
10 بنزن شرکت پتروشيمی نوری (برزویه) تن 113000 12 %
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
11 اسيد استيك شركت پتروشیمی فن آوران تن 80000 45 %
شرکت پتروشيمی شازند (اراک)
12 MTBE شرکت پتروشیمی شیمی بافت تن 47000 8 %
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
13 MEK شرکت شیمی تکس آریا تن 1000 22 %
14 دوده صنعتی شرکت دوده صنعتی پارس تن 9000 7 %
شرکت کربن ایران
گروه صنایع نفت و گاز
ردیف محصولات نام شرکت واحد ظرفیت تولید تاپیکو سهم تاپیکو در ایران
1 قير شرکت نفت پاسارگاد تن 1915000 34 %
2 روغن پايه شرکت نفت ایرانول تن 115000 9 %
3 فرآورده های پالایشگاهی شرکت نفت ستاره خلیج فارس بشکه در روز 235000 11 %
گروه صنایع تایر و لاستیک
ردیف محصولات نام شرکت واحد ظرفیت تولید تاپیکو سهم تاپیکو در ایران
1 تاير شرکت گروه صنعتی بارز میلیون حلقه 6 20 %
شرکت یزد تایر
شرکت ایران یاسا و رابر
گروه صنایع سلولزی
ردیف محصولات نام شرکت واحد ظرفیت تولید تاپیکو سهم تاپیکو در ایران
1 تيشو شرکت حریر خوزستان تن 30500 12 %
شرکت محصولات کاغذی لطیف
2 كاغذ شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران (چوکا) تن 126000 7 %
شرکت صنایع کاغذسازی کاوه
شرکت صنایع چوب وکاغذ مازندران
3 MDF شرکت صنایع چوب خزر کاسپین متر مکعب 69000 3 %
4 کارتن شرکت کارتن ایران تن 22000 1 %