يکشنبه 1399/9/9 - 22 : 10
گروه صنایع پتروشیمی
ردیف محصولات نام شرکت واحد ظرفیت تولید تاپیکو سهم تولید در ایران سهم تولید با احتساب سهام تاپیکو
1 PVC شرکت پتروشیمی آبادان تن 170000 100.00 % 22.85 %
شرکت پتروشیمی غدیر
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
2 اوره شركت پتروشیمی خراسان تن 281000 71.62 % 4.34 %
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
3 مونو اتیلن گلایکول شرکت پتروشيمی مرواريد تن 188000 71.56 % 12.04 %
شرکت پتروشیمی مارون
شرکت پتروشيمی شازند (اراک)
4 پلی پروپیلن شرکت پتروشیمی مارون تن 98000 64.16 % 10.26 %
شرکت پتروشيمی جم
شرکت پتروشيمی شازند (اراک)
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
5 اتيلن شرکت پتروشيمی جم تن 841000 92.50 % 9.75 %
شرکت پتروشيمی مرواريد
شرکت پتروشیمی مارون
شرکت پتروشيمی شازند (اراک)
شرکت پتروشيمی ايلام
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
پتروشیمی باختر
6 پلی اتیلن شرکت پتروشيمی جم تن 394000 79.48 % 7.50 %
شرکت پتروشیمی مارون
شرکت پتروشيمی شازند (اراک)
شرکت پتروشيمی ايلام
شرکت سرمایه‌ گذاری صنایع پتروشیمی PIIC
پتروشیمی باختر
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
7 متانول شرکت پتروشیمی مرجان تن 1153000 46.56 % 13.56 %
شركت پتروشیمی فن آوران
شرکت پتروشیمی خارک
شرکت پتروشیمی مارون
8 مخلوط زایلن ها شرکت پتروشيمی نوری (برزویه) تن 219000 95.52 % 10.70 %
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
9 پروپيلن شرکت پتروشيمی جم تن 136000 63.65 % 9.79 %
شرکت پتروشیمی مارون
شرکت پتروشيمی شازند (اراک)
شرکت پتروشيمی ايلام
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
10 بنزن شرکت پتروشيمی نوری (برزویه) تن 113000 92.50 % 10.21 %
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
11 اسيد استيك شركت پتروشیمی فن آوران تن 81000 100.00 % 44.67 %
شرکت پتروشيمی شازند (اراک)
12 MTBE شرکت پتروشیمی شیمی بافت تن 47000 100.00 % 9.55 %
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
13 MEK شرکت پتروشیمی شیمی بافت تن 2000 100.00 % 26.15 %
14 دوده صنعتی شرکت دوده صنعتی پارس تن 14000 50.77 % 11.28 %
شرکت کربن ایران
گروه صنایع نفت و گاز
ردیف محصولات نام شرکت واحد ظرفیت تولید تاپیکو سهم تولید در ایران سهم تولید با احتساب سهام تاپیکو
1 قير شرکت نفت پاسارگاد تن 1915000 67.33 % 33.77 %
2 روغن پايه شرکت نفت ایرانول تن 115000 19.18 % 9.45 %
3 فرآورده های پالایشگاهی شرکت نفت ستاره خلیج فارس بشکه در روز 235000 21.70 % 10.63 %
گروه صنایع تایر و لاستیک
ردیف محصولات نام شرکت واحد ظرفیت تولید تاپیکو سهم تولید در ایران سهم تولید با احتساب سهام تاپیکو
1 تاير شرکت گروه صنعتی بارز میلیون حلقه 6 46.67 % 20.20 %
شرکت یزد تایر
شرکت ایران یاسا و رابر
گروه صنایع سلولزی
ردیف محصولات نام شرکت واحد ظرفیت تولید تاپیکو سهم تولید در ایران سهم تولید با احتساب سهام تاپیکو
1 تيشو شرکت حریر خوزستان تن 31000 11.73 % 11.43 %
شرکت محصولات کاغذی لطیف
2 كاغذ شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران (چوکا) تن 126000 19.72 % 10.23 %
شرکت صنایع کاغذسازی کاوه
شرکت صنایع چوب وکاغذ مازندران
3 MDF شرکت صنایع چوب خزر کاسپین متر مکعب 69000 3.36 % 3.36 %
4 کارتن شرکت کارتن ایران تن 22000 2.13 % 0.71 %